XOSÉ QUINTAS CANELLA, ELOI VÁZQUEZ, ANXEL BARBADILLO
PORQUE NO MUNDO MINGUOU A VERDADE
(1978)

Lee 13 comentarios e/ou engade o teu

Os dez últimos anos viron o nacemento e desenrolo en Galicia e no resto do estado español dun xeito de canción popular que pretendeu ser alternativa e díagnóstica dunha situación asoballante. A situación política condicionou que os cantautores e o seu público estiveran moito máis preocupados pola dimensión textual que pola musical, chegando algúns a despreocuparse totalmente da segunda, entendendoa só coma soporte da mensaxe política. Os anos sesenta foron enchidos pola personalidade de Raimon e este foi un dos modelos elexidos por Voces Ccibes. Os séus compoñentes, fundamentalmente universitarios do 68 compostelán, elexiron ao galego coma vehículo de expresión vindo nel ao idioma real frente ao castelán, idioma oficial. Nembargantes, a preocupación por Galicia coma feito diferencial vai tardar anos en aparecer e o máis importante daquela parecía ser o elemento testimuñal. Seis anos máis tarde, no 1.974, xa desaparecidas Voces Ceibes, creábase o Movemento Popular da Canción Galega que chegou a facer o primeiro macrofestival galego no Pabellón do Obradodiro de Santiago no que comenzaron a decantarse as liñas que no futuro seguiría cada un dos participantes, moitos deles profesionales na actualidade.
Xosé Quintas-Canella foi participe de toda esta historia; nembargantes xa no 1.968 amosaba unha personalidade moi diferenciada da dos compoñentes de Voces Ceibes. Realmente, as preocupacións de Quintas-Canella estiveron sempre cara aos Cancionciros Medieváis e á música popular, e aquelo que no 1.968 era un tanto intuitivo foi madurando coa axuda da audición e estudo de grabacións de música anterior ao Século XVII. Este disco recolle moitas das cantigas compostas no principio do séu traballo e non é accidental que a primeira seña a fremosísima Sedíame eu na ermida de San Simón de Mendiño, unha das preferidas por Quintas. Ven de vello o amor de Quintas polos traballos de Don Denís, Fernandes de Torneol, Pero da Ponte, Airas Nunes ... As veces, é él o autor das letras, pro non se deixa de notar a influencia dos Cancioneiros índa que os poemas falen de feitos ben recentes, coma As nove ondas.
Eloi foi dende o comenzo do seu traballo o compañeiro inseparabel, a súa especialización nos instrumentos de corda pulsada caraiterízóu ao largo dos dez anos as actuacións de Quintas-Canella, xa que a tiña prefigurada continuou tras da incorporación ao equipo de Anxel Barbadillo e a eventual de Anxel Salgado, aló polo 1.975. Cando este disco escomenzóuse a configurar pensóuse en traballar con Bernal e Quique, que aportaron importantísimas novedades tímbricas a estas cantigas.

Xoan M. Carreira

 

 

 

 

 

XOSÉ QUINTAS - CANELLA

ELOI VAZQUEZ

ANXEL BARBADILLO


VOZ

ZANFOÑA, GUITARRA, GUITARRA ACÚSTICA, RABEL, CITOLA, CONTRABAIXO, LAUDE E PERCUSIÓN

GUITARRA, LAUDE E GUITARRA ACÚSTICA

(FOTOGRAFÍAS DE XOAN PIÑÓN)

VER TÓDA-LAS LETRAS - BAIXAR DISCO ENTEIRO

 

Textos, imaxes i enlaces relacionados e/ou que apuntan a esta páxina:

xoanpinon.blogspot.com/2008/12/grupo-malvis-1978.html :
(Xoan Piñón Blog : Grupo Malvís (1978)) :


De esquerda a dereita: Enrique F. Ferreira, Bernardo Martínez, Miro Casabella, Xoan Piñón e Xosé Quintas Canella.


Para seguir coa presentación, un pouco de historia .... Na fotografía do ano 1978 o "Grupo Malvís" nunha xuntanza de traballo onde proxectábanse e discutíanse iniciativas do ámbito musical, plástico e literario. Xosé Quintas Canella gravaría "Porque no mundo mengou a verdade" en 1978 , Miro Casabella procedente de "Voces Ceibes", incorporaríase a os membros de DOA, Quique, Bernardo e máis eu, para gravar o LP "O son da estrela escura" en 1979, a formación para a gravación de DOA quedaría pechada co gaiteiro Xaquín Blanco e o violinista Pedro Puértolas.


info@ghastaspista.com

Páxina Anterior